Všeobecné obchodní podmínky www.vKosiku.cz

1. Úvodní ustanovení

Veškeré kupní smlouvy uzavřené mezi Lukáš Rupert, IČ:72290188, s místem podnikání Křelovice 43, 33036 Pernarec (dále jen prodávající) a fyzickými či právnickými osobami (dále jen kupující) prostřednictvím serveru www.vKosiku.cz (dále jen webové stránky) se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen VOP), které jsou nedílnou součástí každé uzavřené kupní smlouvy.

2. Rozsah platnosti VOP

Tyto VOP upravují koupi a prodej zboží uvedeného na webových stránkách v sekci „nabídka“ (dále jen zboží) a vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Okamžikem registrace, resp. okamžikem odeslání objednávky, kupující s těmito VOP vyslovuje svůj souhlas. Prodávající je oprávněn tyto VOP jednostranně změnit nebo zrušit. Nové VOP vstupují v platnost a účinnost dnem jejich zveřejnění na webových stránkách.

3. Registrace a vyplnění objednávky

Zboží z nabídky E-shop si kupující může objednat v režimu „host“ nebo v režimu „registrovaný uživatel“.
Režim „host“ slouží k jednorázovému nákupu zboží bez toho, aby si kupující na webových stránkách zakládal svůj trvalý registrační účet. V případě, že si kupující objednává zboží v režimu „host“, je povinen v sekci „Nákupní košík“ oddíl „Platba“ pravdivě uvést veškeré systémem požadované platební (fakturační) údaje, dodací údaje, zvolit způsob dodání zboží a způsob platby. Bez uvedení systémem požadovaných údajů nemůže být objednávka realizována. Jestliže kupující ve své objednávce uvede nepravdivé či nesprávné údaje, odpovídá prodávajícímu za veškeré s tímto související případně vzniklé škody.
Režim „registrovaný uživatel“ slouží zejména k opakovanému objednávání zboží na webových stránkách. Pokud si chce kupující objednat zboží v režimu „registrovaný uživatel“, je povinen se na webových stránkách zaregistrovat, a to v sekci „Přihlásit nebo vytvořit účet“. V registračním formuláři je kupující povinen pravdivě uvést veškeré systémem požadované údaje. Bez uvedení systémem požadovaných údajů není možné kupujícího zaregistrovat. Jestliže kupující v registračním formuláři uvede nepravdivé či nesprávné údaje, odpovídá prodávajícímu za veškeré s tímto související případně vzniklé škody. Pro zadávání jednotlivých objednávek zaregistrovaným kupujícím platí obdobně skutečnosti uvedené výše u režimu „host“.
Systémem se zjednodušeně rozumí automatizovaný objednávkový či registrační formulář, který kupující vyplňuje na webových stránkách.

4. Objednávka

Odesláním řádně vyplněné objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy (akceptaci návrhu prodávajícího). Prodávající zpracovává jemu doručené objednávky pouze v pracovní dny. Na základě zpracované objednávky zašle prodávající kupujícímu na elektronickou adresu uvedenou v objednávce nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne doručení objednávky potvrzení této objednávky s informací o lhůtě a souvisejících podmínkách dodání zboží. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Po zadání všech kontaktních údajů a vložení požadovaného zboží do tzv. košíku kupující objednávku odešle/potvrdí.

5. Zrušení objednávky

Kupující je oprávněn zrušit svou objednávku písemným oznámením zaslaným na elektronickou adresu (e-mail) či poštovní adresu prodávajícího uvedenou v bodě 14. těchto VOP. Písemné oznámení o zrušení objednávky musí být určité a srozumitelné (musí obsahovat minimálně jméno, příjmení a adresu kupujícího, číslo objednávky a název objednaného zboží) a musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno nejpozději do 12.00 hod. pracovního dne následujícího po dni, ve kterém bylo kupujícímu doručeno potvrzení objednávky (bod 4. shora). V případě zrušení objednávky zašle prodávající kupujícímu elektronickou poštou potvrzení o zrušení objednávky. Pro potvrzení o zrušení objednávky platí obdobně ustanovení bodu 4. těchto VOP.

Závaznost objednávky
Každá objednávka je závazná dle Občanského zákoníku. Nevyzvedne-li kupující objednávku zaslanou na dobírku (argumentace nepřevzetí zásilky typu „neobdržení oznámení o doručení“ aj. mohou být brány jako zcela účelové, protože objednavatel je vždy informován, že je mu odesílána zásilka), je povinen uhradit vzniklé náklady na odeslání zboží a manipulační poplatek (náklady na vyexpedování zásilky), celková výše těchto nákladů (smluvní pokuty) činí 500Kč a vyžaduje se k ní výslovný souhlas kupujícího. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty a manipulační poplatky), budou postoupeny k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených a úroků z prodlení. Platební informace potřebné k úhradě sankce budou zaslány elektronickou formou.

6. Kupní cena

Ceny zboží v nabídce na webových stránkách jsou koncové. Nejme plátci DPH a jsou průběžně aktualizovány. Kupujícímu bude prodáno zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění změnit ceny zboží. Uvedená cena zboží nezahrnuje poštovné a balné. 

7. Dodací podmínky

Prodávající kupujícímu dodá objednané zboží způsobem a do místa určeného kupujícím v jeho objednávce a akceptovaného prodávajícím v rámci potvrzení objednávky, a to nejpozději ve lhůtě uvedené prodávajícím v rámci potvrzení objednávky (bod 4. shora).
Daňový doklad (fakturu) ke zboží prodávající kupujícímu předá neprodleně po zaplacení kupní ceny zboží. Pokud má být zboží na základě požadavku kupujícího dodáno prostřednictvím veřejného dopravce, bude daňový doklad (faktura) kupujícímu předán spolu se zbožím na dodací adrese uvedené kupujícím v jeho objednávce.

8. Platební podmínky

Jestliže si kupující zboží v souladu se svojí objednávkou vyzvedává osobně ve vybrané prodejně, uhradí kupní cenu zboží v hotovosti, event. prostřednictvím platební karty, přímo na pokladně vybrané prodejny.
Jestliže je zboží kupujícímu v souladu s jeho objednávkou dodáváno prostřednictvím veřejného dopravce tzv. na dobírku, zaplatí kupující kupní cenu zboží (+ poštovné a balné) přímo veřejnému dopravci při dodání zboží. Pokud si kupující objednané zboží dodané prostřednictvím veřejného dopravce nepřevezme, a to ani v případné úložní době, je povinen prodávajícímu zaplatit veškeré náklady a event. též škodu takto vzniklou. Pokud toto bude prodávající požadovat na základě konkrétního návrhu smluvní pokuty, vyžaduje se k ní souhlas kupujícího.

9. Přechod vlastnického práva a nebezpečí vzniku škody na zboží

Vlastnické právo ke zboží kupující nabývá až v okamžiku úplného zaplacení kupní ceny zboží.
Jestliže si kupující zboží v souladu se svojí objednávkou vyzvedává osobně ve vybrané prodejně, přechází na kupujícího nebezpečí vzniku škody na zboží v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.

10. Poštovné a balné

Cena poštovného a balného bude prodávajícím vyčíslena v rámci potvrzení objednávky (bod 4. shora).
Poštovné a balné je uvedeno v eshopu v sekci Možnosti dopravy.

11. Záruční podmínky a reklamace

Postup při reklamaci

Kupující má podle občanského zákoníku právo uplatnit odpovědnost za vady do 24 měsíců od převzetí zboží.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu sdělit prodávajícímu.
Reklamační sdělení musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese uvedené ve faktuře nebo v sekci kontakt.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2095 - § 2117 a 2165 - § 2174 občanského zákoníku). Tyto jsou níže podrobně specifikovány:

Práva z vadného plnění
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců (toto bude vyznačeno v prodejním dokladu. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost (viz záruka za jakost). Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě (dále jen potvrzení), v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce
Právo z vad nelze uplatnit v těchto případech:
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.
Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku , tedy:
a) zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
d) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v potvrzení uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci. Toto platí i pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka (dále viz záruka za jakost).
Věc je vadná, není-li dodána v ujednaném množství, jakosti a provedení anebo v jakosti a provedení vhodném pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.
Práva kupujícího z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu použití věci, kterou kupující předal prodávajícímu. To neplatí, prokáže-li prodávající, že na nevhodnost předané věci kupujícího včas upozornil a kupující na jejím použití trval, nebo prokáže-li, že nevhodnost předané věci ani při vynaložení dostatečné péče nemohl zjistit. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.
Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva podle následujícího odstavce.
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
Záruka za jakost
Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujednají-li však strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

12. Odstoupení od smlouvy – zákonné poučení pro spotřebitele

Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle na adresu elektronické pošty prodávajícího anebo písemně přiloží k odeslanému zboží a zašle na adresu prodávajícího. Zboží neposílejte na dobírku, takto nebude přijato.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal. Částka bude prodávajícím vrácena buď formou připsání na účet, který spotřebitel uvede a za podmínky že s touto formou vrácení souhlasí anebo bude částka vrácena stejným způsobem jako při zaplacení.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé.

Náklady spojené s navrácením zboží si ponese spotřebitel sám

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 obč.zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy
a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

13. Způsob komunikace

Komunikace mezi prodávajícím a kupujícím se bude uskutečňovat telefonicky, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo elektronickou poštou (e-mailem), a to na adresách (telefonních číslech) uvedených kupujícím v jeho objednávce či registraci, event. na později sdělených adresách, a kontaktních adresách (telefonních číslech) prodávajícího uvedených v bodě 14. těchto VOP.
Elektronické zprávy odeslané prodávajícím jsou považovány za doručené okamžikem jejich odeslání. Prodávající neodpovídá za jakékoli překážky v přenosu elektronických zpráv na straně kupujícího, nastavení jeho anti-spamových filtrů apod.
Je-li k nějakému úkonu podle těchto VOP třeba písemné formy, postačí, byl-li úkon učiněn prostřednictvím elektronické pošty.

14. Ostatní ujednání

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu občanského zákoníku. V případě že by byl spotřebitel krácen na svých právech plynoucích z uzavírání smlouvy, má právo se obrátit na věcně příslušné orgány dozoru (Česká obchodní inspekce, živnostenský úřad, Úřad pro ochranu osobních údajů, Finanční úřad apod..). Případné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší soud.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

14. Závěrečná ustanovení

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku (při nákupu na IČ) a občanského zákoníku v platném znění (v případě konečných spotřebitelů).
Informace o kupujících shromažďuje prodávající v souladu s platnými zákony České republiky zejména pak se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Veškeré údaje získané od kupujících užívá prodávající výlučně pro vnitřní potřebu a tyto dále neposkytuje třetím osobám či subjektům s výjimkou veřejného dopravce zboží, kterému jsou osobní údaje kupujících poskytovány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží kupujícímu.

15. Informace o prodávajícím

Zboží zveřejněné na webových stránkách www.vKosikut.cz dodává:
Lukáš Rupert
Místo podnikání: Křelovice 43, 330 36, Pernarec
IČ: 72290188
DIČ: neplátce dph
Kontaktní e-mail: info@vKosiku.cz
Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.1.2016

informace o Ochraně osobních údajů zde